مدیریت فروش

فرآیند فروش در چتر برند ایران UM Brand طبق چه مدلی است؟

فروش یکی از مهمترین فعالیت های سازمان و قلب تپنده سازمانهای انتفاعی است که خون را دررگهای سازمان جاری می کند و بدون فروش کلیه فعالیتهای یک سازمان غیر انتفاعی بیمعننی خواهد بود . بنابراین می توان ادعا نمود که فروش یکی از سنتی ترین فعالیتهای هر سازمانی است که از بدو تاسیس سازمان بصورت تجربی روشهای فروش و مشتریان خودرا پیدا کرده است و بعلت حساسیت بسیار بالا این بخش از فعالیتها تغییر نکرده است .اما باید گفت که با تغییرات در سازمان و محیط آن سازمانها باید بتوانند روشهای فروش خود را با تغییرات سازمان و محیط آن سازگار کنند .

 1. رکود بازار
 2. بزرگ شدن سازمان
 3. تغییر تکنولوژی و بازار
 4. تغییر رفتارمصرف کنندگان
 5. عدم توانایی سازمان در فروش محصولات مانند گذشته
 6.     ….

بایدگفت در ادبیات فروش روشهای مختلفی برای فروش وجود دارد که در شرایطهای مختلف محیطی و سازمانی ، شرکت به فراخور شرایط خود می تواند از یک یا چند روش و یا حتی بهبود روشهای سنتی خود وضعیت فروش خود را بهبود بخشد .

روشهای مختلف فروش ( کانالهای توزیع کالا )

طراحی کانالهای توزیع و فروش

طراحی کانالهای توزیع که متناسب با بازار و ویژگیهای یک سازمان باشد تخصصی است که کمتربه آن توجه شده و از آن بهر گرفته می شود در حالیکه برای بهبود وضعیت فروش یک سازمان حتما باید متخصصان فروش و بازار بتوانند به طراحی کانالهای فروش و توزیع پرداخت و متناسبترین روشهارا برای سازمان بوجود آورند تا اهداف کوتاه مدت و بلندمدت یک سازمان تحقق یابد.

 1. طراحی کانال توزیع فروش
 2. دسته بندی و ارتباط گذاری بین عناصرتوزیع
 3. طراحی و بهبود عملکرد واحدهای فروش درقالب کوچینگ ، منتورینگ و پروژه های کوتاه مدت برای روشهای مختلف فروش زیر:
 • روش عمده فروش (wholesaler)
 • روش خرده فروشی و مویرگی (retailer)
 • فروش از طریق شرکتهای پخش (distributionco)
 • فروش نمایندگی (agent)
 • فروش فرنچایز (franchise)
 • فروش مستقیم به مصرف کنندگان
 • فروش مستقیم از طریق رسانه هایدیجیتال (direct marketing)

۴٫ طراحی مسیرهای ویزیت خرده فروشی

۵٫ آموزش های فروش برای هر یک از رده هایفروش

۶٫ طراحی روش فروش سازمانی (B2B)