marketing

تحقیقات بازاریابی

چتر برند ایران UM Group در تحقیقات بازاریابی طبق چه مدلی عمل می کند ؟

 • تحقیقات بازاریابی (marketing research)

تحقیقات بازاریابی یکی از فعالیتهای اصلی در واحدهای بازاریابی است و توسط این سری از فعالیتها، سازمانها اطلاعات مورد نیاز خود را برای تصمیم گیری های حیاتی خود از محیط بیرونی و داخلی سازمان تهیه می کنند .

تحقیقات بازاریابی فرآیند  بسیار نظام مند و علمی است که برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز سازمانها از روشها و تکنیکهای گوناگونی که قابلیت اعتماد (validity) و شایستگی لازم (relaiblity) و دقت مورد نیاز را داشته باشد استفاده می کند .

می توان فرآیند تحقیقات بازاریابی را شامل فعالیتهای مدل زیر دانست .

فرآیند تحقیفات بازاریابی

um group marketing research process
um group marketing research process

فرآیند بازاریابی ازدو متد کلی برای بدست آوردن اطلاعات استفاده می کند سوال اساسی که اغلبا در بازاریابی مطرح می شود که کدام متد برای بدست آوردن اطلاعات بازاریابی مناسبتر است .

۱)استفاده از روشها و تکنیکهای تحقیقات بازاریابی کمی

۲) استفاده از روشها و تکنیکهای تحقیقات بازاریابی کیفی

باید گفت که هریک از دو متد بالا برای بدست آوردن بخشی از اطلاعات مناسب بوده و به فراخور خود استفاده از این روشها برای بدست آوردن بخشی از اطلاعات مورد نیاز بازار مناسب می باشد .

اگر چه امروزه رویکرد محققان بازار بیشتر بسمت استفاده از تکنیهای کیفی بعلت سرعت استخراج اطلاعات و همچنین عمق و وسعت اطلاعاتی که در این روشها بدست می آید بیشتر است .

اما روشهای کمی نیز توانایی آن را دارد که اطلاعات بسیار دقیق و مستند را از بازار در اختیار مخاطبان قراردهد  .

تعدادی از تکنیکهای کیفی در تحقیقات بازار :

 • مصاحبه های کوتاه و با جوابهای نیمه باز
 • مصاحبه های عمیق
 • گروه های متمرکز (گروه های کانون )
 • تکنیک دلفی
 • طوفان فکری

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی در باره چه مواردی تحقیق می کند؟

الف ) تحقیقات در باره عوامل بازاریابی

 • مصرف کنندگان (تاثیر گذاران بر خرید ، گروه های مرجع و….)
 • توزیع کنندگان ( خرده فروشان ، عمده فروشان ، نمایندگی ها و….)
 • رقبا (شرکتی ، کالایی و کالاهای جانشین و تکنولوژیهای نو و…)

ب) تامین کنندگان (کالا و مواد اولیه و روشهای تامین کالا نیم ساخت یا مواد اولیه )

پ) تحقیقات در باره عناصر بازاریابی  (marketing mix)

 1. تحقیق در باره محصول (ویژگی محصول ، تست محصول جدید ، بسته بندی ، تغییر ویژگی محصول و ….
 2. تحقیق در باره توزیع و کانالهای توزیع(physical distribution channel)
 3. در باره میزان موثر بودن عناصر فروش بازار
 4. سایر کانالهای توزیع کالا در بازارو میزان تاثیر گذاری آنها در فروش ،
 5. بررسی خرده فروشی عمده فروشی ،
 6. بررسی قیمت گذاری کالا(استراتژی قیمت گذاری سازمان و میزان تاثیرگذاری آن در فروش کالا ، قیمتهای رقبا و مقابسه در مقایسه با محصولات سازمان
 7. بهترین استراتژی قیمت گذاری (pricing strategy)
 8. نحوه تخفیف دهی موثر به هر یک از عناصر بازار ،
 9. ترجیحات قیمتی مصرف کنندگان
 10. تحقیق در باره عملیات انواع ارتقا فروش (promotion)و موثرترین روشهای ارتقاء فروش (در سه سطح مصرف کننده ، توزیع کننده و فروشنده )

(target market)  دقیق مخاطبان سازمان

 1. پیدا کردن سبک زندگی (life style)و نقاط لمس مخاطبان

(touch point)در عملیات بازاریابی (marketing operation)

تست و ارزیابی میزان تاثیر گذاری برنامه

فرآیند برنامه ریزی بازاریابی در چتر برند ایران  UM Group چگونه است ؟

برنامه بازاریابی،  (Marketing Plan) یکیاز اساسی ترین و محوری ترین اسناد تخصیص منابع و عملکرد سازمانها می باشد. و نشاندهنده وضعیت حال سازمان در مقابل ذی نفعان سازمان از قبیل مشتریان ، فروشندگان ، عرضهکنندگان ، رقبا و سهام داران می باشد .

برنامه بازاریابی نشانمی دهد در یکسال آینده منابع مالی سازمان تا چه اندازه از طریق فروش کالا و خدماتو از چه کانالهایی تامین می شود . بنابراین این برنامه یکی از بخش‌های مهم طرح کسب‌وکار به‌شمار می‌آید. از اینرو فرایند برنامه‌ریزی بازاریابی بخش مهمی از فرایند برنامه‌ریزیو بودجه‌بندی سازمان‌ها تلقی می‌شود. طرح بازاریابی اهداف بازاریابی را تعیین می‌کندو راهبردهای دستیابی به آن‌ها را پیشنهاد می‌دهد. گرچه این طرح تمام اهداف وراهبردهای سازمان را در بر نمی‌گیرد. برنامه بازاریابی در صورتی که رابطه علت ومعلولی مناسبی بین اهداف و استراتژی و همچنین تاکتیک های اجرای استراتژی را در برداشته باشد می تواند فرایند مدیریت بازاریابی سازمان را تضمین نماید.

می توان ادعا نمود کهفرآیند برنامه ریزی بازاریابی دارای پیجیدگیها و دشواریهای خاص زیادی می باشد وبعلت اهمیت این برنامه و تاثیر آن در سایر بخشهای سازمان نقش بسزایی در موفقیت یکسازمان در طول یکسال مالی دارد . بنابراین نیاز به دقت و مهارت لازم برای تهیه اینبرنامه می باشد . و از سوی متخصصان بازاریابی فرآیند های پیشنهادی متنوعی برای آنطراحی شده است .

فرآیند کلی برنامه ریزی بازاریابی

مدل فرآیند برنامه ریزی بازاریابی UM Brand

شکل بالاکلیاتی از یکفرآیند برنامه ریزی را نشان می دهد در حالیکه برنامه بازاریابی دارای جزئیات و زیرفعالیتهای زیادی است و شکل با لا توانایی نشان دادن این جزئیات را ندارد بنابراینبهتر است تا از مدلهای مشروح تر در این زمینه که متناسب با وضعیت سازمان می باشدسود برد برای نمونه در پایین یک مدل ریزتر و مشروح تر از فعالیتهای بازاریابی رامشاهده می کنید .

فرآیندبرنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی UM Brand

همان طور که در بالا بدان اشاره شد فرایند برنامه ریزی بازاریابی یک فرآیند پیچیده و دقیق می باشد که موجب موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها شده بنابراین برای طراحی آن بهتر است از متخصصان بازاریابی یاری گرفت .

علاوه بر این سازمانهاباید بدانند که هر مدل برنامه ریزی مناسب سازمان آنها نبوده و نیازمند فرآینداستکه با سایز سازمان ، منابع آن و فرهنگ سازمانی آن متناسب باشد . اما این فرایندباید از یک حکم کلی تبعیت کند و آن از فرآیند مدیریت بازاریابی می باشد .

فرآیند مدیریت بازاریابی

مدل فرآیندمدیریت بازاریابی UM Brand

در آخر این نکته قابل توجه می باشد که برنامه ریزی بازاریابی در شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک و استارت آپ ها کاملا متفاوت است و نمی توان برنامه ریزی آنها را به یک شکل و با یک فرایند طراحی نمود

خدمات برنامه ریزی بازاریابی در UM Brand

بعلت آنکه یک سیستم بازاریابی از زیر سیستمهای زیادی تشکیل شده است بنابراین چتر برند ایران UM  Brand خدمات متنوعی را برای این بخش طراحی نمودهاست .

 1. برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی  (marketing planning)
 2. تحلیل محیط های دور و نزدیک بازاریابی
 3. تهیه استراتژیهای بازاریابی در زمینه های مختلف
 4. تهیه برنامه های لازم برای هریک از زیر سیستمها و واحدهای زیر مجموعه بازاریابی و فروش
 5. برنامه ریزی فروش  (sales planning)