درباره

در طول دو دهه فعالیت در بازار ایران و در بسیاری از بخشهای مختلف بازاریابی ، فروش و برندینگ بهاین نتیجه رسیدیم که بدون وجود یک برند با بار ارزشی و مفاهیم متناسب هرگز نمیتوان فعالیت های بازاریابی و فروش و حتی تولید و کنترل کیفیت و انبار داری را بهگونه ای خوب و عالی ترتیب داد .

برند چتری بسیار پر مفهوم ( و حتی پر احساس ) را بر سر تمام فعالیت های یک سازمان باز می کند تا کارکنان و بویژه مدیران یک سازمان بتوانند در زیر این سایه با روحیه و انگیزه لازم مسئولیتهای خود را به انجام رسانند .

 همین موضوع موجب شد تا علیرغم آنکه دانش بازاریابی ، برندینگ را بخشی از فعالیتهای بازاریابی یک سازمان می داند، در مجموعهما برند بعنوان اصلی ترین و محوری ترین فعالیت یک سازمان در نظر گرفته شود که سایرفعالیتهای آن  با الهام از موضوعات برندینگ شکل گرفته و با هم متناسب و هماهنگ شوند .

به بیانی ساده تر مفهوم برند و اجزا یک برند است که به کلیه فعالیت های سازمان روح وهویت می بخشد و به کارکنان سازمان، فرهنگ سازمانی را کارسازی می کند و روحیه وانگیزه های ذاتی کار را برای آنها معرفی می کند .

برند توانایی لازم را جهت ارتباط با مشتریان می دهد و روح سازمانی مشتری گرایی را در کالبد سازمان می دمد و بدین ترتیب سازمان رابسوی موفقیت های مالی و بازار رهنمون می کند .

برند هر سازمانی روح نهفته در سازمان است که حتی روابط بین کارکنان سازمان را تنظیم وتفهیم نموده و بر اساس آن، فرهنگ سازمانی شرکت شما شکل می گیرد .

بااین تعریف، برند بیش از آنکه یک مفهوم مهندسی شده باشد یک مفهوم بسیار نرم ومعنایی است که به کالبد یک سازمان و حتی محصولات آن روح و معنا می بخشد و چنان این معنا بخشی عمیق و قوی است که موجب می شود تا مصرف کنندگان درک قوی تری از تعهدات وهویت برند داشته باشند و نسبت به تعهدات آن واکنش های مثبت و یا منفی نشان بد هند.

بر اساس همین باورها که در طول نزدیک به ۲۰ سال تجربه در سازمانهای کوچک و بزرگ ایرانی موسسان این گروه بدست آورده ایم  بر آن شدیم تااین تجربیات و دانش را در قالب خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی در اختیارسازمانهای ایرانی قراردهیم .

که می توان آنها را در چهار بخش زیر دسته بندی نمود که همگی به نوعی بر اساس آموزه های برند و  برندینگ طراحی می شود و به همین علت ما خود را بیش ازآنکه یک شرکت خدمات بازاریابی یا فروش بدانیم یک گروه خدمات برندینگ می دانیم .

  1. خدمات برندینگ
  2. خدمات بازاریابی
  3. خدمات تحقیقات بازاریابی
  4. خدمات فروش