چتر برند ایران در تحقیقات بازاریابی طبق چه مدلی عمل می کند ؟

  • تحقیقات بازاریابی (marketing research)

تحقیقات بازاریابی یکی از فعالیتهای اصلی در واحدهای بازاریابی است و توسط این سری از فعالیتها، سازمانها اطلاعات مورد نیاز خود را برای تصمیم گیری های حیاتی خود از محیط بیرونی و داخلی سازمان تهیه می کنند .

تحقیقات بازاریابی فرآیند  بسیار نظام مند و علمی است که برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز سازمانها از روشها و تکنیکهای گوناگونی که قابلیت اعتماد (validity) و شایستگی لازم (relaiblity) و دقت مورد نیاز را داشته باشد استفاده می کند .

می توان فرآیند تحقیقات بازاریابی را شامل فعالیتهای مدل زیر دانست .

ادامه“چتر برند ایران در تحقیقات بازاریابی طبق چه مدلی عمل می کند ؟”