فرآیند برنامه ریزی بازاریابی در چتر برند ایران چگونه است ؟

برنامه بازاریابی،  (Marketing Plan) یکی از اساسی ترین و محوری ترین اسناد تخصیص منابع و عملکرد سازمانها می باشد. و نشاندهنده وضعیت حال سازمان در مقابل ذی نفعان سازمان از قبیل مشتریان ، فروشندگان ، عرضهکنندگان ، رقبا و سهام داران می باشد . برنامه بازاریابی نشانمی دهد در یکسال آینده منابع مالی سازمان تا …

فرآیند برنامه ریزی بازاریابی در چتر برند ایران چگونه است ؟ ادامه »