مریم تاران

چتر برند ایران در تحقیقات بازاریابی طبق چه مدلی عمل می کند ؟

تحقیقات بازاریابی (marketing research) تحقیقات بازاریابی یکی از فعالیتهای اصلی در واحدهای بازاریابی است و توسط این سری از فعالیتها، سازمانها اطلاعات مورد نیاز خود را برای تصمیم گیری های حیاتی خود از محیط بیرونی و داخلی سازمان تهیه می کنند . تحقیقات بازاریابی فرآیند  بسیار نظام مند و علمی است که برای بدست آوردن …

چتر برند ایران در تحقیقات بازاریابی طبق چه مدلی عمل می کند ؟ ادامه »