چتر برند ایران در تحقیقات بازاریابی طبق چه مدلی عمل می کند ؟

 • تحقیقات بازاریابی (marketing research)

تحقیقات بازاریابی یکی از فعالیتهای اصلی در واحدهای بازاریابی است و توسط این سری از فعالیتها، سازمانها اطلاعات مورد نیاز خود را برای تصمیم گیری های حیاتی خود از محیط بیرونی و داخلی سازمان تهیه می کنند .

تحقیقات بازاریابی فرآیند  بسیار نظام مند و علمی است که برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز سازمانها از روشها و تکنیکهای گوناگونی که قابلیت اعتماد (validity) و شایستگی لازم (relaiblity) و دقت مورد نیاز را داشته باشد استفاده می کند .

می توان فرآیند تحقیقات بازاریابی را شامل فعالیتهای مدل زیر دانست .

فرآیند تحقیفات بازاریابی

um group marketing research process
um group marketing research process

فرآیند بازاریابی ازدو متد کلی برای بدست آوردن اطلاعات استفاده می کند سوال اساسی که اغلبا در بازاریابی مطرح می شود که کدام متد برای بدست آوردن اطلاعات بازاریابی مناسبتر است .

۱)استفاده از روشها و تکنیکهای تحقیقات بازاریابی کمی

۲) استفاده از روشها و تکنیکهای تحقیقات بازاریابی کیفی

باید گفت که هریک از دو متد بالا برای بدست آوردن بخشی از اطلاعات مناسب بوده و به فراخور خود استفاده از این روشها برای بدست آوردن بخشی از اطلاعات مورد نیاز بازار مناسب می باشد .

اگر چه امروزه رویکرد محققان بازار بیشتر بسمت استفاده از تکنیهای کیفی بعلت سرعت استخراج اطلاعات و همچنین عمق و وسعت اطلاعاتی که در این روشها بدست می آید بیشتر است .

اما روشهای کمی نیز توانایی آن را دارد که اطلاعات بسیار دقیق و مستند را از بازار در اختیار مخاطبان قراردهد  .

تعدادی از تکنیکهای کیفی در تحقیقات بازار :

 • مصاحبه های کوتاه و با جوابهای نیمه باز
 • مصاحبه های عمیق
 • گروه های متمرکز (گروه های کانون )
 • تکنیک دلفی
 • طوفان فکری

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی در باره چه مواردی تحقیق می کند؟

الف ) تحقیقات در باره عوامل بازاریابی

 • مصرف کنندگان (تاثیر گذاران بر خرید ، گروه های مرجع و….)
 • توزیع کنندگان ( خرده فروشان ، عمده فروشان ، نمایندگی ها و….)
 • رقبا (شرکتی ، کالایی و کالاهای جانشین و تکنولوژیهای نو و…)

ب) تامین کنندگان (کالا و مواد اولیه و روشهای تامین کالا نیم ساخت یا مواد اولیه )

پ) تحقیقات در باره عناصر بازاریابی  (marketing mix)

 1. تحقیق در باره محصول (ویژگی محصول ، تست محصول جدید ، بسته بندی ، تغییر ویژگی محصول و ….
 2. تحقیق در باره توزیع و کانالهای توزیع(physical distribution channel)
 3. در باره میزان موثر بودن عناصر فروش بازار
 4. سایر کانالهای توزیع کالا در بازارو میزان تاثیر گذاری آنها در فروش ،
 5. بررسی خرده فروشی عمده فروشی ،
 6. بررسی قیمت گذاری کالا(استراتژی قیمت گذاری سازمان و میزان تاثیرگذاری آن در فروش کالا ، قیمتهای رقبا و مقابسه در مقایسه با محصولات سازمان
 7. بهترین استراتژی قیمت گذاری (pricing strategy)
 8. نحوه تخفیف دهی موثر به هر یک از عناصر بازار ،
 9. ترجیحات قیمتی مصرف کنندگان
 • تحقیق در باره عملیات انواع ارتقا فروش (promotion)و موثرترین روشهای ارتقاء فروش (در سه سطح مصرف کننده ، توزیع کننده و فروشنده )
 1. تقسیم بازار (market segmentation)، شناسایی بازارهدف

(target market)  دقیق مخاطبان سازمان

 1. پیدا کردن سبک زندگی (life style)و نقاط لمس مخاطبان

(touch point)در عملیات بازاریابی (marketing operation)

تست و ارزیابی میزان تاثیر گذاری برنامه