فرآیند برنامه ریزی بازاریابی در چتر برند ایران چگونه است ؟

برنامه بازاریابی،  (Marketing Plan) یکی از اساسی ترین و محوری ترین اسناد تخصیص منابع و عملکرد سازمانها می باشد. و نشاندهنده وضعیت حال سازمان در مقابل ذی نفعان سازمان از قبیل مشتریان ، فروشندگان ، عرضهکنندگان ، رقبا و سهام داران می باشد .

برنامه بازاریابی نشانمی دهد در یکسال آینده منابع مالی سازمان تا چه اندازه از طریق فروش کالا و خدماتو از چه کانالهایی تامین می شود . بنابراین این برنامه یکی از بخش‌های مهم طرح کسب‌وکار به‌شمار می‌آید. از اینرو فرایند برنامه‌ریزی بازاریابی بخش مهمی از فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سازمان‌ها تلقی می‌شود. طرح بازاریابی اهداف بازاریابی را تعیین می‌کندو راهبردهای دستیابی به آن‌ها را پیشنهاد می‌دهد. گرچه این طرح تمام اهداف وراهبردهای سازمان را در بر نمی‌گیرد. برنامه بازاریابی در صورتی که رابطه علت ومعلولی مناسبی بین اهداف و استراتژی و همچنین تاکتیک های اجرای استراتژی را در برداشته باشد می تواند فرایند مدیریت بازاریابی سازمان را تضمین نماید.

می توان ادعا نمود که فرآیند برنامه ریزی بازاریابی دارای پیجیدگیها و دشواریهای خاص زیادی می باشد وبعلت اهمیت این برنامه و تاثیر آن در سایر بخشهای سازمان نقش بسزایی در موفقیت یکسازمان در طول یکسال مالی دارد . بنابراین نیاز به دقت و مهارت لازم برای تهیه اینبرنامه می باشد . و از سوی متخصصان بازاریابی فرآیند های پیشنهادی متنوعی برای آنطراحی شده است .

فرآیند کلی برنامه ریزی بازاریابی

مدل فرآیند برنامه ریزی بازاریابی چتر برند ایران

شکل بالا کلیاتی از یک فرآیند برنامه ریزی را نشان می دهد در حالیکه برنامه بازاریابی دارای جزئیات و زیرفعالیتهای زیادی است و شکل با لا توانایی نشان دادن این جزئیات را ندارد بنابراین بهتر است تا از مدلهای مشروح تر در این زمینه که متناسب با وضعیت سازمان می باشدسود برد برای نمونه در پایین یک مدل ریزتر و مشروح تر از فعالیتهای بازاریابی رامشاهده می کنید .

فرآیندبرنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی چتر برند ایران

همان طور که در بالا بدان اشاره شد فرایند برنامه ریزی بازاریابی یک فرآیند پیچیده و دقیق می باشد که موجب موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها شده بنابراین برای طراحی آن بهتر است از متخصصان بازاریابی یاری گرفت .

علاوه بر این سازمانهاباید بدانند که هر مدل برنامه ریزی مناسب سازمان آنها نبوده و نیازمند فرآینداستکه با سایز سازمان ، منابع آن و فرهنگ سازمانی آن متناسب باشد . اما این فرایندباید از یک حکم کلی تبعیت کند و آن از فرآیند مدیریت بازاریابی می باشد .

فرآیند مدیریت بازاریابی

مدل فرآیندمدیریت بازاریابی چتر برند ایران

در آخر این نکته قابل توجه می باشد که برنامه ریزی بازاریابی در شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک و استارت آپ ها کاملا متفاوت است و نمی توان برنامه ریزی آنها را به یک شکل و با یک فرایند طراحی نمود

خدمات برنامه ریزی بازاریابی در چتر برند ایران

بعلت آنکه یک سیستم بازاریابی از زیر سیستمهای زیادی تشکیل شده است بنابراین چتر برند ایران خدمات متنوعی را برای این بخش طراحی نمودهاست .

  1. برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی  (marketing planning)
  2. تحلیل محیط های دور و نزدیک بازاریابی
  3. تهیه استراتژیهای بازاریابی در زمینه های مختلف
  4. تهیه برنامه های لازم برای هریک از زیر سیستمها و واحدهای زیر مجموعه بازاریابی و فروش
  5. برنامه ریزی فروش  (sales planning)