بدنــــه برند : (brand physique)

بدنه یک نام تجاری از مجموعه ویژگیهای بصری یک برند و کالا تشکیل می شود بطوریکه مخاطب می تواند ارتباط بصری با آن برقرار نماید و آن را ببیند و از نگاه دیگر اولین  محل ارتباط برند با مخاطب را می توان  بدنه برند دانست که می تواند از اجزاء و قسمتهای مختلفی تشکیل شود . 

ترکیبی از ویژگی های مستقل که ممکن است یا قابل رؤیت باشند یا ذکر نام تجاری، بی درنگ به ذهن آیند( یا نهفته ) گرچه، با این حال، قابل تشخیص .(پیکر، اساس یک نام تجاری است و کیفیات خود را از محصولات کلیدی، یا برجسته نام تجاری می گیرد. (ابراهیمی ……..) 

ویژگیهای مانند لوگو ، لوگو تایپ، فونت برند ، رنگ برند ، بسته بندی کالاهای برجسته برند و استعاره ها و نشانه های مربوط به برند و محصولات برجسته آن بهرحال می توان اولین نقطه ارتباط مخاطبان با برند  را در ویژگی های و خصایص بدنه با پیکره برند دانست بنابراین مشاهده می شود اغلبا شرکت های تبلیغاتی در این زمینه از وِیژگیهای برند بیشتر تاکید می نمایند بطوریکه در برخی از موارد مشاهده می شود در عملیات برندینگ سایر ویژگیهای برند به فراموشی سپرده می شود .