بازتابش برند (brand reflection)

برای اینکه تعریف دقیقی از  بازتابش و خود انگاره  داشته باشیم نیاز است تا بدانیم  تصویر ذهنی چیست ، تصویر ذهنی؛ صورت حاصل از تجربه، آموزش، فکر، وهم و خیال درباره خود و  پدیده ها در ذهن (موجود زنده به ویژه انسان) است.

تصویر ذهنی (Image)می تواند به واقعیت نزدیک و با آن منطبق و یا از آن دور باشد. تصویر ذهنی،  امری لزوماً انفرادی نیست و گروه ها، سازمانها و جوامع (اشخاص حقوقی) که به دلیل وابستگی به انسان مجازاً  از ارگانیزم  بر خوردارند ،  نیز   می توانند از تصویر ذهن و خودانگاره برخوردار باشند.  

با توجه به مورد بالا برند  نیز می تواند دارای تصویر ذهنی  باشد ،  برندها اغلبا، تصویر یک مشتری را بازتاب می دهند.

بدین ترتیب بازتابش در باره برند را می توان بدین صورت توضیح  داد اگر از مصرف کنندگان یک  برند خودرو سوالاتی در باره ویژگیها و خصایص آن سوال شود ،  واکنش فوری آنان این است که درباره مناسب ترین نوع افردی که می تواند آن را براند و یا صاحب آن باشد تصور نموده و در توضیحات در باره ویژگی های برند وِیژگی های فرد را مورد تصور را توضیح خواهد داد .  

غالبا بین هدف طراحان برند و بازتابش بوجود آمده در ذهن مشتری تفاوتهایی وجود دارد که طراحان برند پس از اجرا هر کمپین به بررسی این تفاوتها پرداخته و جهت بهبود تصویز ذهنی هدف با بازتابش مشتری اقدام به اجرا کمپین های اصلاحی می زنند .