ایده آل های هویت برند

ویژگیهای اصلی هویت های برتر چیست ؟

هویت های برتر براساس زیبایی و طراحی تعریف نمی گردنند،  بلکه در یک فرآیند خلاق ، ایده آل ها نقش مهمی ایفا می کنند این که تعهد هویت برند در عرصه ی سرمایه گذاری کارآفرینانه باشد یا ایجاد یک محصول یا خدمت جدید ، جایگاه سازی مجدد یک برند ، ایجاد آمادگی برای ادغام یا ایجاد یک خرده فروشی ، مهم نیست بلکه مهم این است که تمامی ایده آل ها حقیقی هستند(ویلر ۲۰۰۹)  این ایده آل ها را برای هویت برند می توان در نه عامل زیر دسته بندی کرد .